Algemene voorwaarden

Workbrands BV gevestigd aan de Meerenakkerweg 8, 5652 AT Eindhoven, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92891721.

Telefoonnummer | 040 – 235 18 13
Bereikbaarheid | maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
E-mail | info@workbrands.com
BTW-nummer | NL866207491B01

Artikel 1. definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Workbrands BV niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of Diensten van Workbrands BV afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Workbrands BV in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
3. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of Diensten door Koper bij Workbrands BV.
4. Overeenkomst: de afspraak tussen Workbrands BV en Koper op basis waarvan Workbrands BV Producten en/of Diensten aan Koper levert tegen betaling.
5. Partijen: Workbrands BV en Koper gezamenlijk.
6. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test) apparatuur en alle overige objecten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
7. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
8. Workbrands BV: de verkoper van Producten en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.

Artikel 2. toepasselijkheid

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Workbrands BV, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Workbrands BV uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Workbrands BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop
Workbrands BV de onderhavige voorwaarden toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Workbrands BV, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de
aansprakelijkheid.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Workbrands BV in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Workbrands BV vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare
bepaling.
6. De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Workbrands BV gesloten Overeenkomst in te stemmen.
7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Workbrands BV gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.
8. Op alle door Workbrands BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Deze rechtskeuze laat bescherming die de consument geniet op grond van het dwingende recht van het land van zijn woonplaats, onverlet.

Artikel 3. aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen van Workbrands BV zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Workbrands BV niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Workbrands BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Workbrands BV anders aangeeft.
4. Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Workbrands BV gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Workbrands BV gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Workbrands BV binden Workbrands BV niet.
6. De prijzen in de aanbiedingen van Workbrands BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
7. Het staat Workbrands BV vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

Artikel 4. totstandkoming van de overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Workbrands BV eerst dan tot stand nadat Workbrands BV een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2. Voor Orders die via de website van Workbrands BV worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Workbrands BV zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Workbrands BV slechts, indien deze door Workbrands BV schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.
4. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 5. levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Eindhoven (EX Works – Incoterms).
2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Koper opgegeven
3. De Koper dient er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
4. De keuze van het transportmiddel en de vervoerder is aan Workbrands BV, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer door de gekozen vervoerder of met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
5. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Workbrands BV te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Workbrands BV niet teruggenomen.
6. Producten die klaar zijn voor afhaal of voor verzending gereed zijn, moeten binnen een redelijke termijn op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen.
7. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Koper te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Koper, behoudt Workbrands BV zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Koper op te (doen) slaan, alles zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Workbrands BV ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Workbrands BV Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Workbrands BV uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
8. Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft Workbrands BV het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Workbrands BV is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.

Artikel 6. leveringstermijnen

1. Indien Workbrands BV een termijn voor levering van Producten heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Workbrands BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Workbrands BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de producent nodig heeft voor de fabricage c.q. levering van de bestelling; gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Workbrands BV zijn ontvangen.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Workbrands BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Workbrands BV worden verstrekt. Indien de
voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Workbrands BV zijn verstrekt, heeft Workbrands BV het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Het is Workbrands BV toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 7. onderzoek en reclamaties

1. De Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de bijgeleverde pakbon bij Workbrands BV te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het
geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Koper aanvaard. De Koper dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Workbrands BV te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Koper ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
2. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Koper hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan Workbrands BV te berichten.
3. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Workbrands BV te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
4. De gebrekkige Producten kunnen door de Koper, niet zijnde een Consument, uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Workbrands BV heeft plaatsgehad.
5. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Workbrands BV aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

Artikel 8. zichttermijn en herroepingsrecht

1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas
2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Workbrands BV binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@workbrands.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door Workbrands BV op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Workbrands BV het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen, monteren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde
binnen 14 dagen retour te zenden aan Workbrands BV. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen.
6. Op maat gemaakte Producten en Producten die tot stand zijn gebracht overrecht op herroeping uitgesloten. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij ieder Product op de website worden vermeld door Workbrands BV.

Artikel 9. Garantie

1. Behoudens eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, verleent Workbrands BV uitsluitend garantie op door Workbrands BV verkochte Producten indien en slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. De garantie die wordt verleend is
in alle gevallen zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat Koper ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door Workbrands BV aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient Koper de
Producten of onderdelen wederom zelf op te halen op het door Workbrands BV aangewezen geografisch adres.
2. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Workbrands BV worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
3. Workbrands BV verleent uitdrukkelijk geen garantie op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, voor zover de opgetreden slijtage mag worden verwacht bij normaal gebruik waarvoor het Product bestemd is.
4. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Workbrands BV genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal Workbrands BV de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te
leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke Overeenkomst door Workbrands BV en Koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
5. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Workbrands BV ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Workbrands BV tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
6. Indien Workbrands BV Producten aan Koper aflevert welke Workbrands BV van toeleveranciers heeft verkregen, is Workbrands BV nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Koper gehouden dan waarop Workbrands BV ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
7. Indien Producten, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Workbrands BV ontstaan, aan de Koper in rekening worden gebracht. Transport of verzending van de betreffende ter beoordeling, vervanging of reparatie geschiedt voor rekening van Koper.
8. Mocht de Koper eventuele reparaties of aanpassingen zonder voorafgaande toestemming van Workbrands BV verrichten of door derden laten verrichten, zal Workbrands BV niet gehouden zijn om zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Koper of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder in ieder geval verstaan wordt: ieder gebruik waarvoor het Product redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

Artikel 10. prijswijzigingen

1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Workbrands BV gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Workbrands BV is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake
is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Workbrands BV redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Workbrands BV kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
2. Voorts worden aan de Koper onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:

a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde sociale verzekeringen of andere lasten;
b. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de
prijzen van toeleveranciers;
c. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen,
halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.
3. Indien Workbrands BV van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de Koper hiervan zo spoedig mogelijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
4. Indien Workbrands BV de prijs na het sluiten van de overeenkomst, doch voor levering verhoogt en deze verhoging beïnvloedt de koopprijs van een tussen de Koper en Workbrands BV gesloten overeenkomst, dan is de Koper gerechtigd de Overeenkomst met Workbrands BV kosteloos te ontbinden, tenzij Workbrands BV aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs
uit te zullen voeren. Indien de Koper de Overeenkomst met Workbrands BV in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Koper Workbrands BV binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

Artikel 11. facturatie en betaling

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling vooraf door middel van een door Workbrands BV op haar website geboden betaalwijze, zoals iDeal, Mister Cash, etc.
2. Workbrands BV is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Koper te verlangen. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
3. Kopers, met uitsluiting van Consumenten, kunnen op rekening geleverd te krijgen. Verkoper levert uitsluitend op rekening na goedkeuring van de kredietverzekeringsmaatschappij van verkoper en binnen de toegekende limiet.
4. Indien Koper de door de verkoper geboden kredietfaciliteiten overtreedt is verkoper gerechtigd orders van Koper te weigeren of vooruit te laten betalen zonder daarvoor Koper een betalingskorting te laten hanteren. Voorts is Workbrands BV gerechtigd om betaling op rekening op ieder gewenst moment te weigeren, ook indien dit op een eerder moment wel werd toegestaan door Workbrands BV.
5. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen de op de factuur vermelde of anderszins overeengekomen betalingstermijn, zonder enige verrekening of korting, op een door Workbrands BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
6. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
7. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Workbrands BV maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In
dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Workbrands BV gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
8. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Workbrands BV bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Workbrands BV het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
9. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Workbrands BV en de verplichtingen van de Koper jegens Workbrands BV onmiddellijk opeisbaar.
10. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Workbrands BV heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 12. eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Workbrands BV geleverde Producten blijven eigendom van Workbrands BV tot op het moment dat de Koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Workbrands BV uit hoofde van enige met Workbrands BV gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of
het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
2. Een Koper die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Workbrands BV te verkopen of door te leveren, ook niet indien dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.
3. Het is aan de Koper niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Workbrands BV. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Koper Workbrands BV hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Workbrands BV bevinden, behoudt Workbrands BV zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW
vermelde, die Workbrands BV uit welke hoofde dan ook nog jegens de Koper mocht hebben.
5. De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Workbrands BV te (doen) houden.
6. De Koper is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbeverzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Workbrands BV op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Koper op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra
Workbrands BV zulks wenst, door de Koper aan Workbrands BV stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Workbrands BV tegen de Koper.
7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Koper (mede) uit door Workbrands BV geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor Workbrands BV en houdt de Koper de nieuw gevormhet Product voor Workbrands BV totdat de
Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Workbrands BV heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormhet Product.

Artikel 13. opschorting en ontbinding

1. Indien Koper of Workbrands BV in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere Partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde Partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
2. Voorts is de ene Partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze Partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. de andere Partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere Partij wordt overgenomen;
e. de andere Partij zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van deze Partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere Partij anderszins niet langer in staat moet worden
geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
3. Indien de Koper op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Workbrands BV nog niet is uitgevoerd.
4. Bedragen die Workbrands BV vóór de ontbinding aan de Koper heeft gefactureerd in verband met hetgeen Workbrands BV reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Koper aan Workbrands BV verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
5. Indien de Koper, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Workbrands BV gerechtigd haar verplichtingen jegens de Koper op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Koper gehouden te zijn. Hiertoe is Workbrands BV eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit
artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 14. aansprakelijkheid

1. Indien Workbrands BV aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Workbrands BV ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Workbrands BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Workbrands BV kunnen worden toegerekend.
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
2. Workbrands BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op) levertermijnen.
3. Workbrands BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Workbrands BV.

Artikel 15. vrijwaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Workbrands BV tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is geconstateerd en tot maximaal tot 1 jaar na levering van de betreffende Producten of Diensten waarop de schade ziet.

Artikel 16. overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Workbrands BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Workbrands BV niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Workbrands BV of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
3. Workbrands BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Workbrands BV zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
5. Voor zoveel Workbrands BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Workbrands BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

Artikel 17. vrijwaring

De Koper vrijwaart Workbrands BV voor eventuele aanspraken van derden,die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik vande Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Workbrands BV toerekenbaar is. Indien Workbrands BV uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Workbrands BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Koper in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Workbrands BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Workbrands BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

Artikel 18. intellectuele eigendom

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Workbrands BV zich de rechten en bevoegdheden voor die Workbrands BV toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Tekeningen, technische omschrijvingen, modellen, methodieken, ontwerpen en berekeningen, die door Workbrands BV of in haar opdracht door een externe ontwerper zijn vervaardigd, blijven eigendom van Workbrands BV. Zij mogen door de Koper niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond, mits na schriftelijke toestemming van Workbrands BV.
3. Gegevens over fabricage- en/of constructiemethoden, waarop het auteursrecht/octrooirecht van toepassing is, of ten aanzien waarvan Workbrands BV of de ontwerper een voorbehoud heeft gemaakt, mogen door de Koper niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, aan derden getoond of bekendgemaakt,
tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend.
4. Door het verstrekken van gegevens aan Workbrands BV verklaart de Koper, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Workbrands BV in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit (kunnen) voortvloeien.
5. Alle door Workbrands BV verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz. ten behoeve van de Koper, zijn te gebruiken door de Koper en zijn te vermenigvuldigen door Koper ten behoeve van eigen gebruik binnen de eigen organisatie. Alle door
Workbrands BV verstrekte stukken mogen niet door Koper zonder voorafgaande toestemming van Workbrands BV openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
6. Workbrands BV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle door Workbrands BV gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Workbrands BV, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Workbrands BV met de Koper kan overeenkomen het geschil te laten
beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

Artikel 20. wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.